لامپ پرنده نوعی لامپ ادیسونی است که با استفاده از نیروی الکترومغناطیس رو سطح چوبی خود شناور میشود. در این مقاله به بررسی این لامپ می پردازیم.