در این تکنولوژی جدید با استفاده از میدان مغناطیسی اشیاء با وزن مشخص را میتوات روی سطح مشخصی به صورت شناور در آورد . اشیائی از قبیل لامپ یا حتی گلدان های کوچک و مینیاتوری