میزان کاهش مصرف انرژی با سیستم هوشمند مدیریت روشنایی بر کسی پوشیده نیست. روشهای مختلفی برای مدیریت مصرف انرژی در بخش روشناییوجود دارد. این روشها شامل دیم کردن، استفاده از سیستم کنترل مرکزی می باشد.